Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje ruralnom turističkom destinacijom

Naziv predmeta Upravljanje ruralnom turističkom destinacijom
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Planirati razvoj ruralne turističke destinacije.

·         Operativno upravljati ruralnom turističkom destinacijom.

·         Predlagati marketinške metode uključujući I brendiranje ruralne turističke destinacije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Planiranje razvoja ruralne turističke destinacije Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati najvažnije planske premise i elemente plana razvoja ruralne turističke destinacije.

·         Utvrditi povijesne čimbenike i ključne pokretače  destinacijskog razvoja.

·         Analizirati relevantne  parametre za razvoj turističke infra- i suprastrukture u destinaciji.

·         Valorizirati moguće utjecaje razvoja ruralne destinacije na lokalnu zajednicu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Analizirati održivost razvoja ruralne turističke destinacije. Koncipirati polazišta za planiranje razvoja ruralne turističke destinacije na konkretnom primjeru.

Naziv skupa ishoda učenja: Operativno upravljanje ruralnom turističkom destinacijom Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi ulogu DMO u upravljanju ruralnom turističkom destinacijom na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, i lokalnoj organizacijskoj razini.

·         Identificirati sve interesne dionike (stakeholder-e) u destinaciji za potrebe ruralnog turizma te procijeniti njihovu topologiju. 

·         Razviti planove i komunikacijske procedure koji zadovoljavaju  potrebe dionika i omogućuju sinkronizaciju u ruralnoj turističkoj destinaciji.

·         Utvrditi faktore  koji utječu na proces upravljanja ruralnom turističkom destinacijom.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati plan mjesečnih procedura interakcije između DMO i interesnih dionika u destinaciji za potrebe ruralnog turizma. Objasniti koordinaciju DMO na različitim razinama u okviru Republike Hrvatske. Kritički analizirati statutarne i praktične probleme u funkcioniranju DMO u HR.

Naziv skupa ishoda učenja: Marketing ruralne turističke destinacije Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Preporučiti menadžment informacija za prikupljanje podataka o percepcijama, stavovima i ponašanju potrošača u okviru ciljnog tržišta ruralne turističke destinacije.

·         Identificirati ključne indikatore za analizu konkurentnosti ruralne turističke destinacije.

·         Kreirati promotivni plan uključujući media plan i PR strategiju ruralne destinacije.

·         Ocijeniti i usporediti očekivanja posjetitelja prije dolaska i iskustvo istih nakon konzumiranja usluga i proizvoda ruralne turističke destinacije.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti svrhu internog marketinga u ruralnoj turističkoj destinaciji, kreirati media plan oglašavanja za zadanu ruralnu turističku destinaciju. Sastaviti popis izvora podataka relevantnih za stavove, percepcije i ponašanje potencijalnih posjetitelja na primjeru zadane ruralne turističke destinacije.

Naziv skupa ishoda učenja: Brendiranje ruralne turističke destinacije Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kritički prosuđivati kategorije turističkog proizvoda, diferencijacije, pozicioniranja, identiteta, imidža i brand-a ruralne turističke destinacije uključujući njihove elemente.

·         Utvrditii push-pull faktor kod posjetitelja destinacije i identificirati činitelje koji utječu na svjesnost potrošača o brand-u iste.

·         Preporučiti faze i korištenje alata u procesu brendiranja ruralne turističke destinacije.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na primjeru poznate destinacije utvrditi kategorije turističkog proizvoda, diferencijaciju, pozicioniranje, identitet, imidž i brand ruralne turističke destinacije uključujući njihove elemente. Na zamišljenom poslovnom slučaju preporučiti faze i alate za brendiranje ruralne turističke destinacije.

1.3.     Sadržaj predmeta
Ruralna turistička destinacija kao ishodište turističke aktivnosti (definiranje turističke destinacije, sadržaj turističke destinacije, razvojni proces turističke destinacije). Temelji čimbenici turizma i turistička destinacija. Temeljne funkcije turizma i turistička destinacija. Analiza makrookružanja turističke destinacije. Analiza tržišta turističke destinacije, SWOT i PEST analiza, Uloga lokalne zajednice, privatnog i civilnog sektora u planiranju i upravljanju razvojem turizma u ruralnoj turističkoj destinaciji.  DMO – povijesni razvoj, koncept, uloga i zadaci. Misija i zadaci regionalnog i destinacijskog upravljanja turizmom. Posebnosti marketinga upravljanja složenim turističkim proizvodom ruralne destinacije ( upravljanje životnim ciklusom, kreiranje i određivanje cijena, promocija i distribucija). Brendiranje, imidž i pozicioniranje ruralne turističke destinacije.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada projekta u sklopu seminarske nastave  te izrada zadatka vezanog uz terensku nastavu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS boda Seminarski rad 1,2 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,5 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt:: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Magaš, D. (2003.): Menadžment turističke organizacije i destinacije, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2.       Destinacijske menadžment kompanije (2014): Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa, ur. Čorak, S., Trezner, Ž. Veleučilište VERN, UHPA i Institut za turizam

3.       Horwath Htl (2013): Operativni priručnik za primjenu modela destinacijskemenadžment organizacije (DMO), Ministarstvo turizma dostupno na: http://business.croatia.hr/Documents/3217/Operativni-prirucnik-za-primjenu-modela-destinacijske-menadzment-organizacije.pdf

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Laws, E. (2011): Tourist destination governance: Practice, theory and issues, CABI

2.       Pike, S. (2004): Destination marketing organisations, Elsevier Ltd.

3.       Beeton, S. (2006): Community Development through Tourism, Landlinks Press

4.       Krajnović, A., Čičin-Šain, D., Predovan, M. (2011): „Strateško upravljanje razvojem ruralnog turizma – problemi i smjernice“ u Oeconomica Jadertina ur.Krajnović, A., Vol.1, svibanj 2011, Sveučilište u Zadru.

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.