Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje turističkim događajima

Naziv predmeta Upravljanje turističkim događanjima
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upravljanje turističkim događanjima – financijsko planiranje.

·         Upravljanje turističkim događanjima – plan sadržaja i dizajn prostora.

·         Upravljanje turističkim događanjima – marketing.

·         Upravljanje turističkim događanjima – ljudski potencijali.

·         Upravljanje turističkim događanjima – implementacija programa.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje turističkim događanjima – financijsko planiranje Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Ocijeniti adekvatne dionike i partnerstva internih i eksternih dionika u turističkom događanju.

·         Preporučiti prijedloge financijskih projekcija vezanih za događanje ( potpore, izvore prihoda, cost/benefit analizu itd.).

·         Razviti marketing strategiju prikupljanja prihoda sa uključivanjem paketa korporativnih sponzorstva.

·         Koristiti prodajne i promotivne vještine za osiguranje potpore turističkom događanju od strane individualaca i organizacija na svim razinama.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napraviti prijedlog strukture interesnih dionika i partnerskih  relacija istih prema zadanom planiranom turističkom događanju. Sastaviti financijsku projekciju i proračun zadanog eventa uključujući cjelovitu cost/benefit analizu.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje turističkim događanjima – plan sadržaja i dizajn prostora Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Odabrati i dizajnirati adekvatan prostor i nadzirati alokaciju sadržaja i rasporeda aktivnosti uz pribavljanje potrebnih koncesija i dozvola.

·         Napraviti plan implementacije potrebne infrastrukture (pristupni puktovi, signalizacija, osiguranje i td.), kreirati kriterije u  identifikaciji najprimjerenijih dizajnera  prostora te  dobavljača i izvođača programskog sadržaja.

·         Primijeniti najsuvremenije tehnologije (audio, video i ICT) u realizaciji događanja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Pomoću jednostavnih softverskih alata kreirati layout (prostorni raspored) sadržaja potrebnih za održavanje zadanog turističkog događanja uz hodogram aktivnosti. Napraviti matricu kriterija za izbor dobavljača i programskih izvođača prema zadanom turističkom događanju.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje turističkim događanjima – marketing Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Provesti i primijeniti  osnovna marketinška istraživanja i identificirati marketinške ciljeve u okviru manifestacije.

·         Preporučiti koncept kreiranja integralnog kreativnog marketing i komunikacijskog  plana manifestacije.

·         Razviti efektivan media plan i koristiti dostupne medijske resurse.

·         Upravljati bazom podataka i kreirati CRM u okviru turističkog događanja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati i objasniti sadržaj marketinškog plana za zadano događanje, Napraviti media plan prema zadanom turističkom događanju. Opisati komentirati CRM plana za klijente u okviru turističkog događanja.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje turističkim događanjima – ljudski potencijali Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Ocijeniti potrebe za kadrovima u okviru planiranog  turističkog događanja.

·         Determinirati i implementirati proces regrutiranja, selekcije i obuke kadrova i volontera za potrebe turističkog događanja.

·         Definirati organigram i opis radnih pozicija za osoblje.

·         Primijeniti tehnike donošenja odluka i rješavanja problema u dinamičnom okruženju.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi i komentirati organigram osoblja i radnih pozicija  prema zadanom planiranom turističkom događanju. Utvrditi  plan regrutiranja osoblja prema zadanom slučaju, Odabrati adekvatnu tehniku odlučivanja i rješavanja problema prema zadanom slučaju.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje turističkim događanjima – implementacija programa Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Procijeniti potencijal turističkog događanja za unapređenje  turizma.

·         Ocijeniti trendove, potrebe i kreirati primjeren program i programski hodogram  za ciljnu publiku, prepoznati specifičnosti zahtjeva vođenja programa.

·         Primijeniti kvalitativne i kvantitativne evaluacijske tehnike koji se odnose na specifične ciljeve turističkog događanja.

·         Identificirati i prilagoditi se kulturalnoj i individualnoj različitosti publike u koncipiranju programa.

·         Primijeniti znanje zakonske regulative, standarda, autorskih prava i dr. vezano za izvedbu programa.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati i obrazložiti kriterije za kreiranje programske sheme turističkih događanja. Kritički prosuđivati zakonsku regulativu vezanu za zaštitu autorskih prava izvođača programa u Hrvatskoj.

1.3.     Sadržaj predmeta
Opće karakteristike turističkih događaja i manifestacija. Specifičnosti događaja, manifestacija i aktivnosti u turističkoj ponudi ruralnog područja. Manifestacije kao dio turističke ponude ruralnog turizma. Formiranje organizacijskih timova, postavljanje ciljeva i planiranje aktivnosti pri organizaciji manifestacija na ruralnim područjima. Analiza izvedivosti. Planiranje strategija te aktivnosti promidžbe. Specifičnosti marketinškoga planiranja i aktivnosti pri organizacijji i provedbi turističkih događanja. Marketing odnosa i CRM.  Financiranje i budžetiranje manifestacija i sponzorstva. Upravljenje ljudskim resursima i poduzetničkim aktivnostima u planiranju događaja i manifestacija. Sklapanje ugovora između: organizatora, klijenta, koordinatora i dobavljača. Sponzorski ugovori. Specifičnosti sigurnosne organizacije pri održavanju turističkih manifestacija i događaja.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada projekta u sklopu seminarske nastave te izrada zadatka vezanog uz terensku nastavu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,6 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 0,8 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,5 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 20 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Van Der Wagen, L., Carlos, B.R. (2008): Event management: Upravljanje događajima, MATE, Zagreb
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Pavičić, J., Alfirević, N. Aleksić, Lj (2006): Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedija, Zagreb

2.       Rogers, T., (2008): Conferences and Conventions – a Global Industry, second edition, Butterworth-Heinemann, Oxford

3.       World Tourism Organization (2014), AM Reports, Volume seven – Global Report on the Meetings Industry, UNWTO, Madrid.

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.