Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje vremenom gostiju

Naziv predmeta Upravljanje vremenom gostiju
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 15P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upravljati cjelodnevnim boravkom gostiju u ruralnom turističkom objektu.

·         Kreirati programe tj. aktivnosti za vrijeme slobodnog vremena gostiju.

·         Organizirati programe kulturne I kreativne animacije u turizmu.

·         Organizirati programe turističko zabavne animacije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje cjelodnevnim (24 sata) boravkom gostiju Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati osnovne značajke turističkog boravka.

·         Planirati i dizajnirati boravak gostiju u kući, dvorištu i vrtu.

·         Planirati i dizajnirati boravak gostiju na poljoprivrednom zemljištu i u šumi.

·         Planirati i dizajnirati obilazak turističkih atrakcija u okolici.

·         Osmisliti i organizirati zajedničke programe i itinerere više susjednih turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti i komentirati osnovne značajke turističkog boravka u nekom turističko-ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu. Osmisliti boravak gostiju i zajedničke programe i itinerere više susjednih turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu prema zadanom slučaju.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje aktivnostima slobodnog vremena Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Preporučiti projekte slobodnog vremena prema načelima  animacije za potrebe turista uključujući adekvatna sredstva i opremu.

·         Organizirati aktivnosti  slobodnog vremena  uključujući edukacijski aspekt, analizirajući prostor i resurse, prema  propisima o prevenciji i sigurnosti.

·         Kritički prosuđivati aktivnosti slobodnog vremena , odabirom animacijskih edukativnih resursa i tehnika.

·         Preporučiti  aktivnosti slobodnog vremena u prirodnom okruženju, poštujući načela zaštite okoliša i mjere zaštite na radu.

·         Preporučiti oblik aktivnog odmora na konkretnom ruralnom prostoru prema karakteristikama resursne osnove. 

·         Predložiti plan (osmisliti sadržaj) aktivnog odmora u određenoj ruralnoj destinaciji.

·         Utvrditi  proceduru za praćenje i evaluaciju  kvalitete zabave  i aktivnosti slobodnog vremena, odabirući  strategiju, tehnike i sredstva za identificiranje  područja za poboljšanje aktivnosti.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predložiti  shemu aktivnosti slobodnog vremena za zadani profil i karakteristike  posjetitelja (turista) nekog odredišta. Objasniti procedure i tehnike praćenja i uspješnosti realizacije aktivnosti slobodnog vremena.

Naziv skupa ishoda učenja: Kulturalna animacija u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati i vrednovati potencijale kulturne baštine i specijaliziranih kulturnih sadržaja.

·         Planirati i dizajnirati kulturalni program rukovodeći se kriterijima i smjernicama strateškog planiranja i konceptualnog okvira kulturalnog upravljanja i načelima kulturalne dinamičnosti kulturno-zabavne aktivnosti i animacije.

·         Kritički analizirati dostupne resurse vezane uz kulturne aktivnosti neophodne za njihovu provedbu.

·         Preporučiti kulturno-zabavne aktivnosti uz aktivnosti marketinga i komunikacije neophodnog za realizaciju kulturalnih zahvata.

·         Nadzirati i ocjenjivati kulturne  programe i zahvate, primjenjujući kriterije osiguranja kvalitete.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti i komentirati kriterije u vrednovanju kulturne baštine i specijaliziranih kulturnih sadržaja u nekom turističkom odredištu. Preporučiti shemu kulturno – zabavnih aktivnosti prema zadanom slučaju. Objasniti procedure i tehnike praćenja i uspješnosti realizacije kulturalne  aktivnosti.

Naziv skupa ishoda učenja: Turističko zabavna animacija Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Konceptualizirati turističku zabavu u različitim područjima u kojima se može obavljati te organizirati prostor  za turističku zabavnu aktivnost, analizirajući organizacijsku i funkcionalnu strukturu. 

·         Upravljati ljudskim  resursima uključenim u animaciju prema strateškim smjernicama i uputstvima kompanije. 

·         Preporučiti  turističke zabavne programe, uzimajući u obzir potrebe korisnika i prigoda za intervencije.

·         Vrednovati večernje sjedeljke i show-e, prilagođene turističkom ozračju  obilježjima  sudionika.

·         Nadzirati i kontrolirati aktivnosti  turističke zabave sa  aspekta  operativnosti , ekonomičnosti  i administriranja te ocjenjujivati  iste  implementirajući  sustav upravljanja kvalitetom.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi kriterije u izboru sadržaja zabave i animacije u nekom turističkom odredištu. Preporučiti shemu  zabavnih aktivnosti animacije prema zadanom slučaju. Objasniti procedure i tehnike praćenja i uspješnosti realizacije  aktivnosti zabave i animacije.

1.3.     Sadržaj predmeta
Ruralni turistički proizvod kao autentičan doživljaj za gosta, Ekonomija iskustva (doživljaja) i njena primjena u stvaranju posebnih doživljaja za turiste u ruralnim destinacijama, Planiranje sadržaja u okviru ruralnog turističkog gospodarstva, Planiranje originalnih turističkih doživljaja temeljenih na turističkoj atrakcijskoj osnovi destinacije, Suradnja među dionicima ponude u destinaciji u stvaranju perpoznatljivih turističkih intinerera, Tradicijski elementi kao temelj za stvaranje posebnih turističkih doživljaja, Animacija u funkciji stvaranja autentičnog turističkog doživljaja, Gospodarski učinci animacije i njen utjecaj na konkurentsku sposobnost turističkog proizvoda na emitivnom tržištu, Vrste animacijskih aktivnosti, Animacijske aktivnosti temeljene na kulturi, kulturnom i tradicijskom naslijeđu, Proizvodi kreativnog turizma, Važnost zabavnih sadržaja u stvaranju posebnih doživljaja za turista
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i radionica uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada projekta u sklopu seminarske nastave te izrada zadatka vezanog uz terensku nastavu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS boda Usmeni ispit 0,6 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1,2 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,6 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Cerović, Z.(2007): Animacija u turizmu, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

2.       Bakan, R. (2015): Upravljanje vremenom gostiju. Virovitica: Visoka škola VIrovitica (autorizirana predavanja)

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Ružić, P. ( 2009): Ruralni turizam, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

2.       Van Der Vagen, L., Carlos, R. B.(2008): Event Management – Upravljanje događajima: za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja, MATE, Zagreb,

3.       Vong, F. (2013) Relationships among perception of heritage management, satisfaction and destination cultural image, Journal of Tourism and Cultural Change, 11:4, 287-301, http://dx.doi.org/10.1080/14766825.2013.852564

4.       Faizan A., (2015): Heritage tourist experience, nostalgia, and behavioural intentions, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2015.1013477

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.