Smjer Informatički menadžment, predmet Uvod u ICT tehnologije

Opće informacije
Naziv predmeta Uvod u ICT tehnologije
Studijski program Preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30+0+0
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
Upoznati studenta s osnovama informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Upoznati ga s povijesnim razvojem kako bi se upoznao s ogromnim napretkom tih tehnologija. Postizanje svijesti o trenutnom stanju ICT kao i budućnosti, uz naglašavanje nekih bitnih paradigmi koje će u budućnosti igrati značajnu ulogu, kao što je npr. Internet of things. Dati studentu znanja iz osnova web tehnologija, te mu predočiti Internet kao komunikacijsku infrastrukturu nad kojom se prostire ogroman broj web usluga. Prikazati osnovne Internet usluge i protokole, kao što su DNS, TCP/IP.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Potreban položen predmet Građa računala i operacijski sustavi (II).
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         Napraviti dijagram von Neumannove arhitekture te ga kritički prosuditi

·         Analizirati povijesni razvoj ICT tehnologija te prosuditi mogućnosti budućeg razvoja istih

·         Identificirati i komentirati neke javne usluge dostupne putem Internet mreže

·         Analizirati utjecaj određenih protokola i usluga na funkcioniranje globalne Internet mreže ili lokalne računalne mreže (TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP)

·         Koristiti osnovne alate za rad s multimedijskim dokumentima

1.4.      Sadržaj predmeta
Uvod u povijest razvoja računala. Način rada računala, osnove arhitekture, von Neumannova arhitektura računala. Način izvođenja programa. Sistemski softver. Povijesni razvoj računalnih mreža. Osnove Interneta i mrežnih usluga. Osnovna načela web tehnologija. Multimedija, grafika, zvuk i video – integracija s ICT i programska potpora za manipuliranje tim sadržajima.  Uloga baza podataka u računalnim sustavima.
1.5.      Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti su obvezni pohađati predavanja i biti aktivni tijekom predavanja.

Nazočnost na predavanjima uvjet je za potpis.

1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1,0 ECTS Aktivnost u nastavi 0,6 ECTS Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,0 ECTS Usmeni ispit 1,4 ECTS Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 2,0 ECTS Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.      Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Predavanja:

Predavanja predstavljaju uvjet za potpis.

 

Studenti koji su stekli uvjet za potpis polažu pismeni i usmeni dio ispita.

 

Pismeni ispit:

Pismeni ispit odvija se u trajanju od 90 min. i na njemu student može dobiti maksimalno 50 bodova. Za prolaz na usmeni dio ispita studentu je potrebno najmanje 25 bodova.

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 90 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 14. tjedan nastave). Za prolaz na svakom od kolokvija, student mora ostvariti najmanje 14 bodova od maksimalnih 25. Pismeni dio ispita može biti zamijenjen kolokvijima, ukoliko je student položio oba kolokvija. U tom slučaju zbroj bodova s oba kolokvija će biti tretiran kao bodovi s pismenog. Ova supstitucija vrijedi samo jednom – do polaganja ispita ili do prvog pada na ispitu, a najdalje u roku od godine dana nakon što je student odslušao predmet.

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit na istom ispitnom roku. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva, s posebnim naglaskom na rad u laboratoriju, a nosi maksimalno 35 bodova.

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirati će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na psimenom ispitu (ili kolokvijima) te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može ostvariti je 60 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena o donosu na broj bodova sukladna normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0 – 30    (1) nedovoljan

·         31 – 35  (2) dovoljan

·         36 – 50  (3) dobar

·         51 – 56  (4) vrlo dobar

·         56 – 60  (5) izvrstan

1.10.   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Jukić, O., Špoljarić M., Uvod u građu računala, VŠMTI, Virovitica, 2010
  2. Jukić, O., Uvod u telekomunikacijske mreže, VŠMTI, Virovitica, 2013
  3. Bažant, A., i dr., Osnove arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2009
1.11.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Ribarić, S., Građa računala, Algebra, Zagreb, 2011
  2. Panian, Ž., i dr., Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010
  3. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002
1.12.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.