Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada

Naziv predmeta Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+15V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Dati pregled osnovnih pojmova s područja znanstvenoistraživačkog rada.

·         Osposobiti studente za samostalnu provedbu jednostavnijih istraživanja te pisanje, izlaganje i prezentiranje seminarskih radova.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja:

Poznavanje osnova metodologije istraživačkog rada

Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         utvrditi osnovne pojmove u području metodologije stručnog i istraživačkog rada

·         argumentirati ulogu i značaj znanstvenoistraživačke etike

·         rangirati glavne faze istraživačkog procesa

·         valorizirati postupke i aktivnosti unutar glavnih faza istraživačkog procesa

·         kritički prosuditi rezultate istraživanja

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati simulaciju glavnih faza istraživačkog procesa, valorizirati postupke i aktivnosti unutar svake pojedine faze te kritički prosuditi dobivene rezultate.

Naziv skupa ishoda učenja:

Akademsko usmeno i pismeno komuniciranje

Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         utvrditi osnovna obilježja akademskog jezika i stila pisanja

·         potvrditi osnovne korake u procesu pisanja seminarskog rada

·         usporediti proučavanu literaturu i kritički prosuditi relevantnost domaće i strane literature

·         procijeniti primjerenu količinu dokumentacijske osnove rada (referiranje, pisanje napomena, korištenje ilustracija, korištenje literature)

·         samoprocijeniti završnu verziju seminarskog rada

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Oblikovati sinopsis seminarskog rada na osnovu zadane teme, uključujući analizu i kritičku prosudbu relevantnosti korištene literature i dokumentacijske osnove rada.

1.3.     Sadržaj predmeta
Razvoj i pristup istraživanjima kroz povijest. Istraživački rad i istraživačka etika. Metodološki pristup istraživanju. Tijek i glavne faze istraživačkog procesa s naglaskom na stručno istraživanje. Oblikovanje nacrta istraživanja.  Metode prikupljanja podataka. Sređivanje, obrada, stručna analiza i razumijevanje prikupljenih podataka. Interpretacija i rasprava rezultata istraživanja. Osnovna obilježja akademskog jezika i stila pisanja. Problematika plagiranja kao prisvajanja tuđeg intelektualnog vlasništva. Osnovna obilježja stručnih i znanstvenih radova s naglaskom na stručne radove na visokim učilištima. Struktura, pisanje i tehnička obrada seminarskog rada. Prikupljanje i proučavanje literature, selekcija podataka, pisanje bilježaka, napomene, citiranje i način uporabe citata. Određivanje strukture i pisanje radne verzije seminarskog rada. Uređivanju završne verzije i prezentiranje seminarskog rada.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu (minimalno 70% nazočnosti na predavanjima i 100% nazočnosti na vježbama) i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,5 ECTS boda Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,5 ECTS boda Usmeni ispit 0,3 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio vježbe 1 ECTS bod
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

1)       pohađanje nastave: 10 bodova;

2)       aktivnost u nastavi: 10 bodova;

3)       kontinuirana provjera znanja (2 kolokvija): 20 bodova;

4)       vježbe: 20 bodova;

5)       pismeni ispit: 20 bodova;

6)       usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Bedeković, V. (2011.):  Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M. E. P.  d.o.o.

2. Borozan, Đ. (2009): Osnove akademskog pisanja. Osijek: Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.