Smjer Informatički menadžment, predmet Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA UVOD U METODOLOGIJU STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P + V + S) 30+15+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Dati pregled osnovnih pojmova s područja znanstveno-istraživačkog rada, osposobiti studente za samostalnu provedbu jednostavnijih istraživanja te pisanje, izlaganje i prezentiranje seminarskih radova.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Utvrditi osnovne pojmove u području metodologije stručnog i  istraživačkog rada

·          Analizirati značaj i  ulogu etike  u istraživačkom proces

·          Rangirati glavne faze istraživačkog procesa

·          Valorizirati postupke i aktivnosti unutar glavnih faza istraživačkog procesa

·          Analizirati osnovna obilježja akademskog jezika i stila pisanja

·          Potvrdite osnovne korake u procesu pisanja seminarskog rada

·          Procijeniti primjerenost količine dokumentacijske osnove rada ( korištena literatura, napomene/fusnote,  ilustracije)

SADRŽAJ PREDAVANJA
Razvoj i pristup istraživanjima kroz povijest. Istraživački rad i istraživačka etika.Metodološki pristup istraživanju. Tijek i glavne faze istraživačkog procesa s naglaskom na stručno istraživanje. Metode prikupljanja podataka. Sređivanje, obrada i stručna analiza i razumijevanje prikupljenih podataka. Interpretacija podataka. Pripremanje i pisanje izvještaja. Osnovna obilježja stručnih i znanstvenih radova s naglaskom na stručne radove na visokim učilištima. Struktura, pisanje i tehnička obrada seminarskog rada. Prikupljanje i proučavanje literature, selekcija podataka, pisanje bilježaka, napomene, citiranje i način uporabe citata. Prezentiranje seminarskog rada.
SADRŽAJ VJEŽBI
Tijekom izrade vježbi primjenjuju se teorijska znanja vezana za strukturu, pisanje, tehničku obradu, izlaganje i prezentiranje seminarskog rada.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

 

VJEŽBE:

·          Priprema izrade i izlaganje vježbi uz primjenu računalnih prezentacija

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Istraživanje

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Praktični rad (izrada vježbi)

·          Kolokviji, pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.     Bedeković, V. (2011): Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M.E.P.d.o.o.

2.        Vujević, M. (2006): Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.