Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Završni rad

Naziv predmeta Završni rad
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 10
Broj sati (P+V+S)

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Izrada završnog rada Razina: 6 Obujam: 10 ECTS
Ishodi učenja:

  • Odabrati tematiku i konceptualno područje istraživanja u završnom radu 
  • Utvrditi plan konzultacija sa mentorom i subjektima primarnih izvora podataka u funkciji završnog rada
  • Odabrati primjerenu poslovnu studiju slučaja u funkciji referentnosti teme završnog rada
  • Napraviti koncept sadržaja završnog rada prema naputcima pohađane Visokoškolske  ustanove
  • Sistematično analizirati i sublimirati relevantne podatke iz literature i ostalih izvora podataka
  • Slijediti tehničke i gramatičke korektnosti u izradi završnog rada
  • Slijediti semantičku povezanost i referentnost između postavljenog istraživačkog problema, razrade sadržaja i relevantnosti zaključka
  • Pripremiti prezentaciju završnog rada.
Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napisati završni rad. Napraviti prezentaciju završnog rada pred povjerenstvom u trajanju od 15 minuta sa naglaskom na postavljanje istraživačkog problema u radu i kritičke procjene zaključaka proizišlih iz završnog rada. Sažeto i konkretno odgovoriti na postavljena pitanja članova povjerenstva.

1.2.     Sadržaj predmeta
Nije relevantno.
1.3.     Vrste izvođenja nastave
1.4.     Komentari
1.5.     Obveze studenata
Izraditi završni rad i prezentirati ga pred Povjerenstvom sukladno Pravilniku o završnom radu.
1.6.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad
Portfolio
1.7.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Propisano je Pravilnikom o završnom radu.
1.8.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.9.     Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.10.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija