Povjerenstvo za završne radove je na redovitoj sjednici donijelo sljedeće smjernice:

TRAVANJ / SVIBANJ 2021.

 1. KORAK: Student prijavljuje završni / diplomski rad na način da digitalno popunjen “Obrazac 1“ šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 09. travnja 2021. u 14:00 h. U kopiju navedenog maila treba navesti i odabranog mentora koji će, u odgovoru na poslani e-mail, potvrditi da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
 2. KORAK: Tajnica Povjerenstva za završni rad popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
 3. KORAK: Mentori šalju Tajnici Povjerenstva popunjen “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno  zadatkom završnog / diplomskog rada. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”.
 4. KORAK: Tajnica Povjerenstva dostavlja studentima “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno  zadatkom završnog / diplomskog rada u digitalnom obliku.
 5. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu (primjerice Zoom platforma i slično), sukladno internom dogovoru s nastavnikom.
 6. KORAK: Student predaje završni / diplomski rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 26. svibnja 2021. u 12:00 h. VAŽNO: Ukoliko rad ne bude predan u PDF/A formatu, neće biti prihvaćen za obranu.
 7. KORAK: Dostavljene radove Tajnica Povjerenstva prosljeđuje mentorima i članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu rada, po dogovoru.
 8. KORAK: Raspored obrana prihvaćenih završnih / diplomskih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 4. lipnja 2021. godine.
 9. KORAK: tiskane i uvezane verzije radova (2 tvrdo uvezana primjerka rada) je potrebno donijeti na obranu prihvaćenih završnih / diplomskih radova. VAŽNO: studenti koji ne dostave tiskane verzije radova na obranu neće moći pristupiti obrani!

TRAVANJ/SVIBANJ 2020.

  • 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 14.04. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
  • 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
  • 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”, rok 21.04.
  • 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
  • 5. KORAK: Predaja radova je do 22.05. referadi u pdf obliku. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova. Potrebno ih je donijeti ili poslati poštom naknadno kada se situacija normalizira.

SRPANJ/RUJAN 2020.

  • 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 17.07. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati). Završni/diplomski rad se može prijaviti i bez odrađene prakse ako će se praksa odraditi tokom 08. mjeseca. Praksa mora biti odrađena do 04.09.
  • 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
  • 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”, rok 24.07.
  • 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
  • 5. KORAK: Predaja završnih radova je do 04.09., a diplomskih radova do 17.09., referadi u PDF obliku. Rad treba biti u PDF/A formatu, u suprotnom rad neće biti prihvaćen. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova. Potrebno ih je donijeti na obranu ili poslati poštom prije obrane.

LISTOPAD/STUDENI 2020.

 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 1.10.2020. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”
 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
 5. KORAK: Predaja završnih i diplomskih radova  je do 9.11.2020. referadi u PDF obliku. Rad treba biti u PDF/A formatu, u suprotnom rad neće biti prihvaćen. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova koje je također potrebno donijeti u referadu osobno do 9.11.2020.