Povjerenstvo za završne radove je na redovitoj sjednici donijelo sljedeće smjernice:

    • 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 14.04. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
    • 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
    • 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”, rok 21.04.
    • 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojem nastavniku više odgovara
    • 5. KORAK: Predaja radova je do 22.05. referadi u pdf obliku. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova. Potrebno ih je donijeti ili poslati poštom naknadno kada se situacija normalizira.