DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/15-13/00005; URBROJ: 533-20-15-0004) od 1. srpnja 2015. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ustrojen je studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment; smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća.

TRAJANJE STUDIJA

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta je četiri semestra, odnosno dvije godine, težina studija je 120 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

STRUČNI NAZIV I AKADEMSKI STUPANJ

Stručni specijalist / stručna specijalistica ekonomije ( struc.spec.oec. )

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

TEMELJNE KOMPETENCIJE:

 • Procijeniti konkurentsku poziciju, osmisliti misiju, viziju i strateške ciljeve poduzeća
 • Upravljati poduzetničkim projektima
 • Poznavati elemente financijskog poslovanja, temeljne pojmove, sadržaj i važnost menadžerskog računovodstva
 • Analizirati financijske planove i financijske izvještaje, pratiti financijske rezultate, upravljati financijskim i investicijskim rizicima
 • Provoditi istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju
 • Kreirati i provoditi marketinške aktivnosti, primijeniti elemente promotivnog mixa, komunicirati s medijima
 • Ocijeniti učinke globalizacije na male ekonomije
 • Poznavati makroekonomske teorije, politiku Europske unije i njen utjecaj na članice
 • Poznavati osnovne teorijske koncepte i primjenjivati praktične alate kriznog menadžmenta

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Poznavati temeljne koncepte suvremene teorije menadžmenta
 • Provoditi analizu okoline i procjene konkurentske pozicije
 • Kritički prosuditi uspješna i neuspješna poduzeća
 • Poznavati pravnu regulativu
 • Detaljno poznavanje problematike osnivanja malog poduzeća, izrade poslovnog plana, izbora proizvoda /usluga, analize tržišta.
 • Analizirati temeljne financijske izvještaje za različite skupine korisnika
 • Procijeniti ekonomska kretanja na temelju analize podataka
 • Provoditi strateško planiranje u malim i srednjim poduzećima
 • Poznavati alate menadžerskog računovodstva za procjenu troškova poduzeća
 • Identificirati uzorak i provesti istraživanja tržišta
 • Izraditi poslovni plan poduzeća u skladu s procesima planiranja i kontrole
 • Izraditi financijski plan
 • Izraditi plan upravljanja rizicima na projektu
 • Utvrditi načine financijskog restrukturiranja poduzeća
 • Poznavati izvore financiranja projekata
 • Razumjeti obilježja tržišta rada

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Identificirati trendove na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Analizirati potrebe korisnika (istraživati turističko tržište, anketirati korisnike/potrošače)
 • Izraditi strateške dokumente (poznavati alate za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT)
 • Izraditi marketinški plan
 • Izraditi poslovne planove na razini organizacije
 • Izraditi i voditi poduzetničke (i infrastrukturne) projekte

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti u skladu s propisima o očuvanju okoliša

1. godina

I semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Menadžment malih i srednjih poduzeća 30 15 0 6 O
Pokretanje i upravljanje poduzetničkim pothvatom 30 30 0 6 O
Menadžersko računovodstvo 30 0 30 6 O
Istraživanje tržišta 30 15 15 6 O
Upravljanje financijama 30 0 30 6 O

II semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Strateški menadžment 45 15 0 6 O
Marketing malih i srednjih poduzeća 30 30 0 6 O
Porezni sustav i oporezivanje poduzeća 30 0 15 4 O
Interkulturalna komunikacija 30 15 0 4 O
Upravljanje EU projektima 30 0 30 4 O
Stručna praksa 6 O

2. godina

III semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Poslovno odlučivanje u malim i srednjim poduzećima 30 0 30 6 O
Održivi razvoj i društvena odgovornost 30 30 0 5 O
Integrirana marketinška komunikacija 30 30 0 5 O
Investicijski menadžment 30 30 0 6 O
Poslovni engleski jezik I 30 0 30 4 I
Interesna udruživanja malih i srednjih poduzeća 30 15 0 4 I
Organizacijsko ponašanje 30 15 0 4 I
Međunarodno poslovanje 30 15 0 4 I

IV semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Integrirani sustavi upravljanja 30 15 0 5 O
Metodologija izrade diplomskog rada 0 0 15 1 O
Stručna praksa 6 O
Diplomski rad 10 O
Poslovni engleski jezik II 30 0 30 4 I
Tržište rada 15 0 30 4 I
Krizni menadžment 30 15 0 4 I
Analiza ekonomske politike Europske unije 30 15 0 4 I