Informatički menadžment

Informatički menadžment2018-09-10T09:48:28+00:00

DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: UP/I-602-04/06-11/00006; URBROJ: 553-07-07-0015), od 14. rujna 2007. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2007/2008. ustrojen je smjer: Informatički menadžment.

TRAJANJE STUDIJA

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje stručnog studija informatičkog menadžmenta je šest semestara, odnosno tri godine, težina studija je 180 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

STRUČNI NAZIV I AKADEMSKI STUPANJ

Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije, smjer Informatički menadžment
Baccalaureus/baccalaurea ekonomije za informatički menadžment (bacc. oec.; b. oec.)

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

1. Ekonomska teorija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • poznavati i razumjeti odgovarajuće teorije, načela, principe i zakonitosti suvremene ekonomije,
 • razlikovati utjecaje pojedinih elemenata tržišta na rezultat poduzeća u modernoj ekonomiji,
 • analizirati međuodnos tržišta, odluka i ponašanja poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Osnove ekonomije, Ekonomika trgovačkih društava, Matematika

2. Menadžerska znanja i vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • razumjeti osnovne pojmove kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje i uloga,
 • usporediti i razlikovati pristupe i teorije menadžmenta, razine menadžmenta kao i okolinu menadžmenta,
 • poznavati ulogu i važnost  funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i kontrole)  neodvojive od menadžera na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama,
 • uočiti izazove modernog menadžmenta povezane sa temama raznolikosti, etike, društvene odgovornosti, svjetskom poslovnom scenom i informacijskom tehnologijom.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Poslovno pregovaranje, Menadžment ljudskih resursa, Upravljanje kvalitetom, Trgovačko pravo, Radno pravo.

3. Informacijske tehnologije u suvremenom poslovanju

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • pravilno analizirati temeljne pojmove iz područja informatike,
 • razumjeti ulogu i važnost informatike u ekonomiji i društvu,
 • koristiti Internet kao računalnu mrežu u svrhu poslovnih aktivnosti
 • razlikovati različite oblike e-biznisa, te znati objasniti njihove karakteristike i namjenu u praktičnoj primjeni,
 • razumjeti te izraditi specifikaciju poslovnih aktivnosti/procesa pomoću više grafičkih metoda.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Informatika, Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Računalne mreže, E-Business, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Projektiranje i analiza informacijskih sustava.

4. Praćenje i analiza okruženja menadžmenta

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • analizirati okruženje menadžmenta, uočiti promjene i prilagoditi poslovanje novonastalim okolnostima,
 • istraživati i analizirati tržište za potrebe procjenjivanja konkurentske pozicije, definiranja ključnog tržišnog segmenta i potreba i ponašanja potrošača,
 • analizirati i usporediti utjecaj interkulturalizma i nacionalne kulture na funkcije menadžmenta i menadžerske procese.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Marketing, Poslovno komuniciranje, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Business Intelligence, Završni rad.

5. Praćenje profitabilnosti i potreba za financiranjem poslovnih organizacija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • pratiti, analizirati i planirati troškove poslovanja pojedinih odjela, proizvoda ili usluga,
 • koristiti i analizirati financijske izvještaje kao podlogu za donošenje menadžerskih odluka,
 • procijeniti financijsku vrijednost poduzeća, analizirati strukturu kapitala i odabrati najpovoljnije izvore financiranja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Financijska matematika, Osnove računovodstva, Financijski menadžment, Poslovna statistika.

6. Praksa u informatičkom menadžmentu

Stjecanjem kompetencija u ovom području student će moći:

 • sudjelovati u upravljanju poslovnih funkcija na prvoj i srednjoj razini menadžmenta,
 • implementirati i upravljati poslovnim informacijskim sustavima,
 • voditi informatičke projekte za potrebe malih i srednjih poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije stječu se kroz kolegije: Menadžment, Menadžment ljudskih resursa,  Poslovna organizacija, Poduzetništvo, Poslovno komuniciranje, Marketing, Upravljanje kvalitetom, Poslovna etika, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Trgovačko pravo, Radno pravo, Osnove programiranja, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Računalne mreže, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Završni rad.

7. Komplementarne vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • učinkovito samostalni i timski djelovati,
 • usmeno i u pisanom obliku predstaviti rezultate svog rada,
 • učinkovito komunicirati sa svim dionicima u poslovnom okruženju,
 • osvijestiti važnost i potrebu poštivanja etičkih normi i etičkog ponašanja u procesu menadžmenta,
 • osvijestiti ulogu čovjeka kao važnog čimbenika održivog razvoja,
 • osvijestiti potrebu i važnost cjeloživotnog učenja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poslovni engleski jezik (I, II, III, IV), Poslovni njemački jezik (I, II, III, IV), Poslovne etika, Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada, Upravljanje okolišem.

1.godina

I semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B11 Osnove ekonomije 45 15 0 7 O
B12 Matematika 30 0 30 7 O
B13 Upravljanje okolišem 30 15 0 7 O
B14 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada 30 0 15 3 O
B15 Informatika 30 0 30 6 O
B16/B37 Poslovni engleski/njemački jezik I 15 0 30 3 O

II semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B21 Ekonomika trgovačkih društava 30 0 30 6 O
B22 Financijska matematika 30 0 30 7 O
B23 Trgovačko pravo 30 15 0 6 O
IMB24 Građa računala i operacijski sustavi 30 0 30 8 O
B25/B47 Poslovni engleski/njemački jezik II 15 0 30 3 O

2.godina

III semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B31 Osnove računovodstva 30 0 45 7 O
B32 Menadžment 45 15 0 6 O
Uvod u ICT tehnologije 30 0 0 6 O
IMB35 Radno pravo 45 15 0 6 I
B36 Poslovno komuniciranje 15 30 0 5 I
Organizacijsko ponašanje 30 30 0 6 I
B34/B57 Poslovni engleski/njemački jezik III 15 0 30 3 I

IV semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B41 Poslovna statistika 30 0 45 6 O
IMB42 E-Business 45 0 15 6 O
IMB44 Poduzetništvo 30 15 0 6 I
B43 Marketing 45 15 0 6 I
IMB45 Poslovna organizacija 30 15 0 6 I
IMB46 Poslovna etika 30 0 0 3 I
B46/B64 Poslovni engleski/njemački jezik IV 15 0 30 3 I

3.godina

V semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B51 Financijski menadžment 30 0 15 6 O
B52 Poslovni informacijski sustavi 30 0 30 4 O
IMB54 Uvod u baze podataka 30 0 30 5 O
IMB54 Gospodarstvo Europske unije 30 30 0 5 O
IMB64 Projektiranje i analiza informacijskih sustava 30 0 30 6 O
IMB53 Poslovno pregovaranje 15 0 30 4 I

VI semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
B61 Menadžment ljudskih resursa 30 15 0 5 O
IMB55 Računalne mreže 30 0 15 6 O
M_ZR Završni rad 8 O
B62 Upravljanje kvalitetom 30 15 0 6 I
IMB63 Interkulturalni aspekti menadžmenta 30 30 0 5 I
IMB65 Business Intelligence 30 15 15 5 I

KOMPETENCIJE STEČENE TIJEKOM STUDIJA

Završetkom stručnog studija informatičkog menadžmenta, sukladno studijskom programu, polaznici/polaznice steći će kompetencije upravljanja poslovnim sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti na poslovima «middle menagementa», odnosno upravljanja i implementacije informacijskih poslovnih sustava, kompetentnog vođenja informatičkih projekata te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju. Kompetencije stečene stručnim studijem informatičkog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne:

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja poslovne ekonomije (poslovne i ekonomske analize, sinteze, predviđanja postupaka i posljedica, poslovne funkcije u poslovanju profitnih i neprofitnih organizacija).

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžmenta u informatici, kao i na značajnoj programerskoj obuci koja je prvenstveno usmjerena vođenju projekata, a manje samom programiranju.