Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: UP/I-602-04/06-11/00006; URBROJ: 553-07-10-0028), od 30. srpnja 2010. te sukladno zaključku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o Izmjenama i/ili dopunama odobrenog studijskog programa većih od 20% (KLASA:602-04/07-15/0101, URBROJ: 355-02-01-16-0009) od 17. lipnja 2016., na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od akademske godine 2017./2018. izvodi se izmjenjeni i dopunjeni program studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma.

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma traje tri godine odnosno šest semestra. Težina studija iznosi 180 ECTS bodova.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma polaznik stječe akademski stručni naziv i akademski stupanj:
STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA EKONOMIJE (bacc.oec.)

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

1. TEMELJNE KOMPETENCIJE:

 • Poznavanje zakonitosti funkcioniranja tržišta
 • Upravljanje računovodstvenim poslovima, budžetiranjem te upravljanje troškovima
 • Razumijevanje, razlikovanje i klasificiranje financijskih izvještaja te postupaka financijske kontrole i revizije
 • Poznavanje trendova te kretanja domaćeg i međunarodnog turističkog tržišta
 • Poznavanje rada na računalu i korištenje uredskih softverskih alata (Office paketi)
 • Uvažavanje načela održivog razvoja u provedbi turističkih aktivnosti
 • Poznavanje zakonske regulative koja utječe na poslovanje u turizmu
 • Poznavanje mogućnosti financiranja turizma iz fondova EU i drugih fondova

2. SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Identificiranje činitelja razvoja ruralnog i drugih oblika turizma
 • Izrađivanje turističke atrakcijske osnove posebnih oblika turizma
 • Planiranje turizma u skladu s načelima održivog razvoja
 • Poznavanje obilježja turističkog tržišta i ponašanja potrošača u turizmu
 • Poznavanje mogućnosti i korištenje marketinga u e-okruženje
 • Upravljanje integriranim turističkim proizvodima
 • Upravljanje pojedinim odjelima i turističko-ugostiteljskim subjekatima u cjelini
 • Prilagođavanje poslovanja trendovima pojedinih oblika turizma
 • Njegovanje i promoviranje autohtonih te osmišljavanje novih proizvoda ruralnih prostora
 • Stvaranje dorađenih turističkih sadržaja temeljem postojeće resursne osnove u destinaciji
 • Korištenje komunikacijske platforme na Internetu i ostalih ICT alata
 • Kreiranje paket-aranžmana

3. METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Izrađivanje poslovnog plana za novi proizvod
 • Korištenje alata za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT analiza)
 • Kreiranje marketinškog plana u turizmu uključujući i planove provođenja promotivnih aktivnosti
 • Kreiranje i upravljanje projektima u turizmu
 • Praćenje konkurencije te istraživanje i segmentiranje turističkog tržišta

4. INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Primijena vještina uspješnog prezentiranja
 • Primijena vještina ophođenja s turistima i poslovnim partnerima
 • Koordiniranje radom u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja i očuvanju okoliša
 • Primjena interkulturalne komunikacije u provođenju turističkih aktivnosti
 • Identificirati činitelje razvoja posebnih oblika turizma
 • Izraditi turističku atrakcijsku osnovu
 • Ustanoviti obilježja turističkog tržišta i ponašanja potrošača u turizmu
 • Upravljati poslovnim funkcijama destinacijskog menadžmenta
 • Upravljati poslovnim procesima pojedinih odjela i turističko-ugostiteljskog subjekta u cjelini
 • Razviti nove turističke proizvode i sadržaje
 • Upravljati procesima u području gastronomije, enologije i posluživanja
 • Ustanoviti zakonitosti funkcioniranja tržišta i suvremene ekonomije
 • Primjeniti relevantne matematičke i statističke metode u ekonomskoj praksi
 • Upravljati računovodstvenim poslovima i upravljati troškovima
 • Razlikovati i klasificirati financijske izvještaje i postupke financijske kontrole i revizije
 • Procijeniti mogućnosti korištenja i financiranja iz EU fondova
 • Koristiti uredske softverske alata (Office paketi)
 • Preispitati načela održivog razvoja u poslovanju
 • Ustanoviti zakonsku regulativu koja utječe na poslovanje
 • Upravljati ljudskim potencijalima u malim i srednjim poduzećima
 • Ustanoviti specifičnosti financijskih tržišta i institucija
 • Razlikovati alate za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT analiza)
 • Sastaviti prijedlog istraživačkog procesa za zadani problem
 • Primjeniti vještinu multikulturalturalne komunikacije s poslovnim partnerima i korisnicima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku
 • Sastaviti prijedlog marketinškog plana i planova provođenja promotivnih aktivnosti u online i offline okruženju
 • Sastaviti prijedlog poslovnog plana

1.godina

I semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  Mikroekonomija 30 0 30 5 O
  Gospodarska matematika 30 0 30 6 O
  Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada 30 0 15 3 O
  Pravo u turizmu 45 15 0 6 O
  Poslovni odnosi u ruralnom turizmu 30 15 0 6 O
  Turistička atrakcijska osnova 15 30 0 2 O
  Engleski jezik I 15 0 30 2 O

II semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  Osnove informatike 30 0 30 3 O
  Primjenjena statistika u turizmu 30 0 30 5 O
  Turizam i održivi razvoj 30 30 30 0 5 O
  Specifični oblici ruralnog turizma 30 30 0 6 O
  Poduzetništvo u ruralnom turizmu 30 30 0 6 O
  Komunikacija i multidisciplinaran pristup gostu 15 30 0 3 O
  Engleski jezik II 15 0 30 2 O

2. godina

III semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  Upravljanje EU projektima 30 0 30 4 O
  Računovodstvo u turizmu 30 0 30 6 O
  Marketing u turizmu 30 22 8 6 O
  Enogastronomija 30 0 30 6 O
  Engleski jezik III 15 0 30 2 O
  Riječni turizam 30 15 0 3 I
  Cikloturizam 15 15 0 3 I
  Osnove zakonodavstva EU 30 15 0 3 I

IV semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  Promocija u ruralnom turizmu 30 30 0 6 O
  Poslovanje turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu 30 30 0 5 O
  Upravljanje vremenom gostiju 15 30 0 5 O
  Engleski jezik IV 15 0 30 2 O
  Njemački jezik I 30 0 60 4 O
  Ruralni turizam i prirodna baština 30 15 0 4 I
  Sociologija u ruralnom turizmu 30 15 0 4 I
  Ruralni turizam i kulturna baština 30 15 0 4 I

3. godina

V semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  e-Marketing u turizmu 30 0 15 3 O
  Upravljanje ruralnom turističkom destinacijom 30 30 0 6 O
  Poslovanje turističkih agencija 30 0 30 5 O
  Engleski jezik V 15 0 30 2 O
  Njemački jezik II 30 0 60 4 O
  Upravljanje ljudskim resursima 30 30 0 5 I
  Poslovni informacijski sustavi u turizmu 30 0 30 5 I
  Upravljanje financijama i investicijsko planiranje 30 0 30 5 I
  Upravljanje turističkim događajima 30 30 0 5 I

VI semestar

BROJ PREDMETA PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS IZBORNI/OBVEZAN
  Engleski jezik VI 15 0 30 2 O
  Njemački jezik III 30 0 60 4 O
  Stručna praksa       8 O
  Završni rad       10 O
  Agroturizam 30 15 0 3 I
  Upravljanje kvalitetom u ruralnom turizmu 30 15 0 3 I
  Interkulturalne sastavnice turizma 15 30 0 3 I